Stand van zaken rondom uw CV ketel

In oktober 2016 heeft een grootschalige actie plaatsgevonden, waarbij de afvoerkanalen geschikt zijn gemaakt voor Hoog Rendement ketels en de VR CV-ketels zijn vervangen door HR-ketels. Het is vanaf heden niet langer toegestaan om een VR installatie te gebruiken. Hieronder volgt een samenvatting van de gedane voorstellen en genomen acties door het bestuur voor, tijdens, en na de ALV van april 2016.

Reeds in 2010 heeft het bestuur uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om plaatsing van HR ketels mogelijk te maken. Toentertijd werd geconcludeerd dat de hoge investeringen niet tegen de beperkte energiebesparing opwegen. Er werd een post opgenomen in de MJOP om de rookgas-afvoerkanalen te vervangen als deze 30 jaar oud zijn, in 2023. In 2011 wordt er contact opgenomen met diverse fabrikanten en installateurs om te achterhalen of VR ketels binnen afzienbare tijd zullen worden uit-gefaseerd. Daar lijkt op dat moment geen sprake van en in 2013 start een van de bestuurders een bewonersinitiatief om enkele oude VR ketels te vervangen door nieuwe. Vervolgens is het een paar jaar rustig op CV gebied.

Helaas werden we eind 2015 ingehaald door de realiteit: De Europese Unie heeft in september van dat jaar een nieuwe ErP-richtlijn opgesteld voor Energy Related Products, waardoor alleen Hoog Rendement cv-ketels nog door fabrikanten geleverd mogen worden.

In dit licht heeft het bestuur nogmaals informatie ingewonnen over het aanpassen van onze rookgas-afvoerkanalen voor HR ketels, aangezien 2023 geen realistische termijn meer is. We hebben Delta Installatietechniek opdracht gegeven om een inspectie uit te voeren van de 4 rookgas-afvoerkanalen in ons gebouw, waarvan u hieronder de belangrijkste conclusies aantreft. Als second opinion hebben we technisch adviesbureau Intures gevraagd advies uit te brengen. Hun aanbeveling vindt u tevens verderop op deze pagina. In het kort komt het erop neer dat VR en HR niet door elkaar gebruikt kunnen en mogen worden op hetzelfde kanaal. Er kan geen garantie worden gegeven op een correcte en veilige werking van de ketels, met zelfs het risico op het ontstaan van koolmonoxide.

Mocht u interesse hebben in het volledige digitale rapport, dan kunt u dit hier downloaden: Rapportage CLV.

Tenslotte heeft het bestuur drie scenario’s geschetst met bijbehorende kosten die tijdens de ALV van april 2016 zijn besproken.
NB. Er is gestemd over de aanpak van dit dilemma en besloten is gebruik te maken van  scenario nummer 2.

Toelichting Delta Installatietechniek

Wat is een CLV systeem precies? 
Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsafvoer (CLV) systemen zijn systemen voor meerdere verdiepingen in de nieuwbouw, utiliteitsbouw of renovatie waar individuele cv ketels op toegepast kunnen worden. De individuele cv ketels worden zo collectief op een gemeenschappelijk kanaal aangesloten. Een systeem is berekend en ontworpen op een bepaald type ketel (VR of HR), het aantal ketels en het vermogen van de ketels.

clv-systeemDe binnenste buis is de rookgasafvoer, de buitenste buis is de luchttoevoer. Meer ketels betekent een grotere diameter. Verschil tussen HR en VR zit hem vooral in het onderste gedeelte; bij HR is dit gesloten, bij VR is dit open. Het bovenste gedeelte, de uitmonding is vanwege mogelijke ijsvorming bij HR ketels ook anders.

Bij VR is het onderste gedeelte zoals gezegd open. Vanwege de hoge temperatuur van de rookgassen stijgen deze vanzelf. Om voldoende ‘trek’ te creëren stroomt er onderaan lucht van de buitenste buis naar de binnenste.

Vanwege de lagere temperaturen van de rookgassen van HR ketels stijgen deze niet vanzelf maar worden deze door de ventilator van de ketel omhoog geblazen. Onder andere om te voorkomen dat rookgassen de luchttoevoer in geblazen worden zijn beide buizen van het CLV systeem in het geval van HR juist van elkaar afgesloten.

VR en HR ketels mogen niet op hetzelfde systeem worden aangesloten; dit kan klachten mbt de werking van ketels veroorzaken maar ook gevaarlijke situaties zoals koolmonoxide vorming. 

Conclusie Delta Installatietechniek:

De staat van de ondersectie is slecht. Tijdens de inspectie is zeer duidelijk put-corrosie waargenomen. Zodra er (meer) HR ketels aangesloten gaan worden, zullen er daadwerkelijk lekkages op gaan treden. HR ketels produceren veel condenswater. Dit is vrij zuur en agressief. Het overige deel van de leidingen is in redelijke staat.

Omdat er geen VR ketels meer geproduceerd worden moet het systeem geschikt gemaakt worden voor HR ketels. De huidige VR ketels moeten vervangen worden voor HR ketels vanwege eerder genoemde redenen.

Advies: 

  • Ondersectie geschikt maken voor HR (de uitmonding op het dak kan, technisch gezien gehandhaafd blijven),
  • VR ketels vervangen voor HR,
  • Vervangen of renoveren hele CLV systeem (m.u.v. ondersectie), binnen ongeveer 5 jaar.

Het is mogelijk om te meten of er rookgassen in de luchttoevoer terechtkomen, op grond van deze metingen kan de volgorde van vervanging van de vier systemen bepaald worden, de vervanging worden vervroegd of uitgesteld.

Second opinion van Intures
(technisch adviesbureau)

Het vervangen van de ondersectie voor een versie geschikt voor HR (uitgevoerd in RVS) is een raadzame optie voor de korte termijn. In de komende jaren zullen steeds meer VR-ketels door HR-ketels worden vervangen en dan is dit rookgaskanaal niet meer toereikend en moet deze uiteindelijk toch door een RVS versie worden vervangen. Wanneer dit moment zal gaan plaatsvinden, is afhankelijk van hoeveel HR-ketels er al zijn aangesloten en hoeveel bewoners binnenkort van plan zijn hun ketel te gaan vervangen. Een camera inspectie zal dan weer uitgevoerd moeten worden om de staat van onderhoud te blijven monitoren voor het bepalen van het jaar van vervanging. Tevens is het raadzaam een meting te laten uitvoeren om te weten of de rookgassen niet in het luchttoevoersysteem komen.

Drie mogelijkheden

Om de rookgas-afvoerkanalen geschikt te maken voor HR stelde het bestuur voor om tijdens de ALV een keuze te maken uit een van de volgende drie scenario’s. Een ruime meerderheid van de aanwezigen heeft gestemd voor Scenario 2.

Scenario 1 – Geen aanpassingen op korte termijn

Voordelen: Geen directe investeringen. Geeft de VvE de mogelijkheid nog enkele jaren te sparen voor renovatie van de kanalen. Geen noodzaak tot vervanging huidige VR ketels.

Nadelen: Het kanaal blijft uitsluitend geschikt voor VR toestellen. Aangezien deze niet meer nieuw verkocht worden, zal er een beroep moeten worden gedaan op de tweedehands markt. Levert zeer waarschijnlijk in de nabije toekomst problemen op qua leverbaarheid. De verwachting is dat de nieuwe(re) VR alsnog binnen 7 jaar vervangen zal moeten worden.

Kosten: nihil (op korte termijn, kanalen worden volgens MJOP aangepast in 2023)

Scenario 2 – Aanpassing ondersectie CV kanalen

In dit scenario wordt de ondersectie van de kanalen vervangen en worden aan- en afvoer van elkaar gescheiden. Hierdoor wordt het kanaal technisch geschikt gemaakt voor HR ketels.

Voordelen: Lage investering en beperkte werkzaamheden op korte termijn. Geeft de VvE de mogelijkheid nog enkele jaren te sparen voor volledige renovatie van de kanalen.

Nadelen: Iedereen wordt verplicht een HR ketel aan te schaffen, ook bewoners met een relatief nieuwe VR ketel. Zij kunnen eventueel deels gecompenseerd worden door een coulance regeling. Vóór 2023 zullen de kanalen alsnog gerenoveerd moeten worden, waarbij tevens werkzaamheden binnen het appartement plaatsvinden en de ketel tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld.

Kosten: +/- €7.500,- voor de VvE. Aanschaf HR ketel voor rekening eigenaar (+/-€1200,-)

Scenario 3 – Aanpassing gehele CLV kanaal

De kanalen worden compleet van boven tot beneden gerenoveerd door ofwel een compleet nieuw RVS kanaal, ofwel enkel een nieuwe binnenvoering aan te brengen.

Voordelen: Meest veilige oplossing, meest toekomstbestendig. Slechts eenmalige werkzaamheden.

Nadelen: Hoge investeringskosten. Iedereen wordt verplicht een HR ketel aan te schaffen, ook bewoners met een relatief nieuwe VR ketel. Zij kunnen eventueel deels gecompenseerd worden door een coulance regeling.

Kosten: €62.000,- voor de renovatie dmv nieuwe binnenvoering, of €90.000,- voor een compleet nieuw RVS kanaal. Aanschaf HR ketel voor rekening eigenaar (+/-€1200,-)

Mocht besloten worden tot scenario 2 of 3 dan zal het bestuur zich inzetten om tot een collectieve regeling te komen m.b.t. de aanschaf van HR ketels. Hierdoor kan de prijsindicatie van €1200,- wellicht nog dalen. Het staat eenieder uiteraard vrij zelf een andere ketel aan te schaffen en te laten installeren.
NB. Het bestuur, en met name Jan, heeft zich aan haar woord gehouden en 40 van de 45 appartementen hebben via CV Totaal een zeer voordelige HR ketel kunnen aanschaffen inclusief installatie.

Coulance regeling

Scenario’s 2 en 3 brengen voor bewoners met een relatief nieuwe VR ketel extra hoge kosten met zich mee. Daarom heeft het bestuur een coulance regeling opgezet. Afhankelijk van de leeftijd van de huidige VR ketel wordt de aanschaf van een nieuwe HR ketel deels gecompenseerd.

Uitgangspunt is een maximale vergoeding van €1000,- bij een ketel uit 2016. We gebruiken een afschrijving van €100,- per jaar over een periode van 10 jaar. Ketels uit 2006 en ouder zullen dus niet gecompenseerd worden. Heeft u bijvoorbeeld een VR ketel uit 2013? Dan ontvangt u €700,- tegemoetkoming op de aanschaf van een nieuwe HR ketel.

Uit de inventarisatieronde blijkt dat er zo’n 30 eigenaren gecompenseerd zullen worden. Van een zevental ketels is nog altijd onduidelijk wat de leeftijd is, hiervoor is een reservering opgenomen van €600,- per ketel. De totale kosten van deze regeling komen rond de €18.000,- uit ten laste van de VvE.

Tijdens de ALV zullen we u vragen in te stemmen met bovenstaande regeling. We rekenen op uw begrip en solidariteit ten opzichte van eigenaren met een relatief nieuwe VR ketel die nu onverwachts voor extra uitgaven komen te staan.

NB. Tijdens de ALV van april 2016 is ingestemd met de coulance regeling. Er is inmiddels  €5.000,- uitgekeerd ten gunste van de betreffende eigenaren, het totaal uitgekeerde bedrag zal uiteindelijk oplopen tot €14.100,-.