In september 2017 is door het Bestuur van de VvE een nieuwe camera installatie geïnstalleerd in de parkeergarage en de woontoren genaamd Slotertoren Ardennenlaan 144 – 188.

Het camerasysteem dient ter beveiliging van de bewoners en gebruikers van de woontoren en parkeergarage. Het systeem heeft een preventieve en repressieve functie ter afschrikking (preventief) en opsporing (repressief) van ongewenste bezoekers met kwade oogmerken.

Het besluit een nieuw camerasysteem te installeren is door het bestuur van de VvE genomen in haar vergadering dd. 11-09-2017.l Dit besluit is genomen nadat verschillende insluipingen en inbraken hebben plaatsgevonden.

Door de Autoriteit Persoonsgegevens (www.yoursafetynet.com – privacy wetgeving) zijn opgesteld “Beleidsregels voor de toepassing van bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) en de Wet politiegegevens (www.wettenoverheid.nl)” , “Openbare versie 28 januari 2016”.

De wetten en deze opgestelde beleidsregels zullen door de VvE bij het installeren en gebruiken van het camerasysteem en van de beelden verkregen door het geïnstalleerde camerasysteem in acht worden genomen.

Daarnaast acht het bestuur het wenselijk enige eigen gedragsregels te hanteren om de optimale privacy van de bewoners en gebruikers van de Slotertoren te respecteren. Deze worden hier in dit Privacy Protocol geregeld.

Gebruik
Bewoners en bezoekers van de Slotertoren zal er duidelijk op gewezen worden dat cameratoezicht plaatsvindt.

  1. Het cameratoezichtsysteem maakt voortdurend, 24 uur per dag, 7 dagen in de week opnamen.
  2. Deze opnamen worden maximaal 4 weken bewaard en opgeslagen, waarna ze definitief worden gewist. Beelden van incidenten worden langer bewaard en / of op USB stick opgeslagen.
  3. Deze opnamen worden slechts met toestemming van getoonde bewoners en gebruikers of slachtoffers beschikbaar gesteld aan opsporingsdiensten of openbaarmaking aan derden.

Indien gewenst kan ook het slachtoffer verzoeken de betreffende beelden te bekijken.

Controleren van de beelden
Het controleren van de beelden is een zorgvuldige en tijdrovende activiteit. Het bestuur is voornemens enkele bewoners mede te autoriseren aan wie deze taak kan worden overgedragen.

  1. Beelden worden gecontroleerd indien zich een incident als voornoemd voordoet. Hier is dus sprake van repressief toezicht. Preventief toezicht vindt niet plaats.
  2. Dit protocol is openbaar beschikbaar.

Aldus door het bestuur besloten in haar vergadering Amsterdam d.d. 11-09-2017.